Guangzhou Huakui Leather Co., Ltd.
Guangdong, China